Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Θ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ «2012 Η ΕΛΕΥΣΙΣ».
ΕΔΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΧΩΡΙΣ ΦΥΣΙΚΑ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΟΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΩΣ (...)

« Προ 52.000.000.000 έτη από το Όλον Φως εδημιουργήθησαν 32 Σύμπαντα εις άτινα κυρίαρχοι εσμέν ημείς. Δεν θα αναλύσωμεν βεβαίως πώς εδημιουργήθησαν και πώς εσμέν κυρίαρχοι, αλλά ετέραν φοράν. Ως όντα του Φωτός ημείς επιθυμούσαμεν τους κόσμους δηλαδη τα Σύμπαντα να παραμείνουν φυσικά και αληθινά, ως δημιουργία του Όλου Φωτός. 

Η Γαλαξιακή Αυτοκρατορία ούσα δημιουργηθείσα προ 10.000.000.000 ετών εστί κυρίαρχος των 32 τούτων Συμπάντων. Όμως οι ερπετικοί αποστάται μετά των συμμάχων των επεθύμησαν να δημιουργήσουσι εν έτερον Σύμπαν, το 33ον αλλά ψευδές, εικονικόν δια να έχουσι πλήρη πρόσβασιν και κυριαρχίαν, επειδή δεν ηδύναντο να λάβουσι την εξουσίαν των 32 Συμπάντων. Ούτος άλλωστε ήτο ο σκοπός των που απεστάτησαν αρχικώς, εφόσον εν αρχή άπασαι φυλαί ήσαν ενωμέναι, ακόμη και αι ερπετικαί, διαφόρων πλανητών.

Εδημιούργησαν λοιπόν το 33ο Σύμπαν, ουχί όμως με φυσικόν τρόπον ως την δημιουργίαν των 32 Συμπάντων του Όλου Φωτός, αλλά με ψηφιακήν μέθοδον εντός Κυβερνοχώρου ως τον γνωρίζητε, ωσάν εντός υπολογιστού, αλλά ουχί υπολογιστού με τα γήινα δεδομένα, αλλά με μηχανισμόν που εστί ασύληπτος δια τους ιδικούς σας νόες. 

Τούτο το Σύμπαν εστί τούτο που βιώνετε και γνωρίζητε.
Η Γαία δεν υφίσταται, οι γαλαξίαι δεν υφίστανται και ολόκληρον το Σύμπαν που γνωρίζητε και οράτε, δεν υφίσταται. Ολόκληρον τούτο το Σύμπαν εστί εντός Κυβερνοχώρου ψηφιακού. Άπαντες οι άνθρωποι εισίν όντως ψηφιακαί μονάδαι ως υμείς ονομάσατε, δηλ. προβολαί του εαυτού των, οίτινες εαυτοί των ευρίσκονται εις τον πραγματικόν κόσμον, τον ιδικόν μας, αλλά ουχί εις εμβρυακήν κατάστασιν ως εις την ταινίαν, αλλά άπαντες εις ηλικίαν 33 ετών. Τούτο θα σας το εξηγήσωμεν ότε έλθει η ώρα η κατάλληλος. 

Ημείς μετά των σκαφών μας έχομεν εισχωρήσει εις τούτον τον Κυβερνοχώρον, ουχί άπαντες βεβαίως, αλλά μόνον η 7η αποστολή, δια να επιτηρώμεν και εμποδίζομεν ασφαλώς εις το σύστημά των, τας μιαράς πράξεις των κατά της ανθρωπότητας, έστω και αν εστί ψηφιακή.

Άπαντες βίοι προηγούμενοι που εβιώσατε ήσαν εντός του Κυβερνοχώρου. Ποτέ ουδεμία ψυχή θανόντων ανθρώπων δεν απέδρασεν από το Σύστημα τούτο το τεχνητόν, αλλά περιπλανάται εντός αυτού. Εκτός βεβαίως ελαχίστων, διότι υπήρξαν Ενσαρκωμένοι Ε.

Υμείς, δηλ. τα 52.000.000 Ενσαρκωμένοι Ε, εστέ οι μόνοι πραγματικοί και ουχί ψηφιακαί μονάδας που εισεχώρησαν αυτούσιοι εις το σύστημα με σκοπόν να το καταρίψουσι. Ορθώς αντελήφθητε ότι η κυριωτέρα αποστολή σας εστί αύτη. Δηλ. να απεγκλωβίσητε τας ψηφιακάς ταύτας μονάδας, δηλ. τους ανθρώπους από τον Κυβερνοχώρσν, εφόσον καταστρέψετε ολόκληρον τον Κυβερνοχώρον με το εικονικόν Σύμπαν..

Οι αποστάται δεν σας ορώσι με τα σώματα που υποθέτετε ότι έχητε εν τη Γαία, αλλά με τα πραγματικά σας σώματα.
Εστί πρόγραμμα ψηφιακόν δια να τα οράτε ως τα οράτε. Ούτοι σας ορώσι ως είσθε. Ότε θα γενή η πλήρης μετάλλαξις το 2012, ουκ έστι ότι θα αλλάξετε τότε, αλλά τότε εξ αιτίας της ενεργοποιήσεως και πλήρους μεταστοιχειώσεως και αλλαγής συχνότητος της Γαίας, θα όψεσθε πλέον τα πραγματικά σας σώματα. Δηλ. τότε θα δυνηθείτε να τα ιδείτε ως αληθώς εισίν.

Προ 500.000.000 ετών ότε σας είπαμεν ότι ήλθαμεν εν τη Γαία και εδημιουργήσαμεν τα πρώτα γεννετικά πειράματα, άτινα άλλαξαν οι αποστάται ως σας είχαμεν αναφέρει και παλαιότερον, δηλ. τα τέλεια όντα με πλήρως τους 12 έλικας ενεργοποιημένους, εισχωρήσαμεν και ημείς εις τον Κυβερνοχώρον, με την σκέψιν ότι έστω και εις έναν ψευδή κόσμον τεχνητόν, τουλάχιστον να υφίστανται και εκεί εύμορφα και τέλεια όντα, άτινα ελπίζαμεν ότι έστω και εις τον Κυβερνοχώρον, θα ενεμπόδιζαν αρνητικός επιδράσεις των αποστατών. Εισίν πλείστα ακόμην που δεν θα αναλύσωμεν, διότι ακόμην δεν θα αντιληφθείτε και ευνοήτως θα σας γεννηθώσι και έτεραι απορρίαι.

Ολόκληρος ο πλανήτης και το σύμπαν, εστί ωσάν εντός κατόπτρου. Ουδέν από τους πλανήτας και το σύμπαν που οράτε εστί αληθινόν. Τα 32 σύμπαντα άτινα εισίν πραγματικά, εστί ο κόσμος των ιδεών που ανέφερεν ο Πλάτων. Δια τον ιδικόν μας κόσμον ομιλούσεν των 32 συμπάντων, άτινα σύμπαντα εισίν τελείως διαφορετικά από ότι φαντάζεσθε.

Οι Ενσαρκωμένοι Αποστάται, αλλά ουχί τα αντίγραφα των απαχθέντων ανθρώπων, εισίν οι φύλακαι του κυβερνοχώρου δια την μη απεγκλώβισιν των ψηφιακών μονάδων. Έδωσαν ασφαλώς ελευθερίαν της βουλήσεως, δια να εμφαίνηται πραγματικός βίος και δια τούτο και υφίσταται κάρμα αναλόγως των πράξεων εκάστου ανθρώπου ή ψηφιακής μονάδος. Έστω και αν άπαντες βίοι προηγούμενοι και τωρινός εισίν εντός του συστήματος, υφίσταται κάρμα, εξέλιξις και άνοδος και εντός αυτού. 

Ως αντιλαμβάνεσθε υμείς έχητε την αποστολήν, εφόσον απεγκλωβίσητε από τας δεξαμενάς τους απαχθέντας, να απεγλωβίσητε κατόπιν και ολόκληρον την υφήλιο ν από τον υπολογιστήν ως υμείς τον ονομάζητε, ασχέτως εάν εστί έτερον λειτουργόν σύστημα, εφόσον καταστρέψετε, με τους κωδικούς που σας εδώσαμεν ενεργοποιώντας τας συγκεκριμένος πύλας, το εικονικόν σύστημα.

Εστέ ήρεμοι, νηφάλιοι, και ουχί απελπισία. Υφίστανται και έτερα άτινα θα σας λύσουσι οιαδήποτε απορρία ότι ουδεμία ψυχή δεν απέδρασεν εκ του κυβερνοχώρου και ότι άπασαι περιπλανώνται εντός αυτού, εννοούσαμεν ότι το αντίγραφον αιθερικού, αστρικού και αιτιατού πεδίου εκάστης ψηφιακής μονάδος, δηλ. η εικονική προβολή της αληθινής ψυχής οποία ευρίσκεται εντός του πραγματικού σώματος αιχμαλώτου, εις το αληθινόν σύμπαν, περιφέρεται, δηλ. κατόπιν εκάστου εικονικού θανάτου, μεταπηδά εις έτερα προγράμματα ως έχητε αντιληφθεί ορθώς.

Ως ακριβώς συμβαίνει και με τας μετενσαρκώσεις. Άπασαι ψηφιακοί μονάδαι εισίν άψυχαι.
Μια ηλεκτρική μονάς, είς αριθμός δεν δύναται να ενέχει ψυχήν. Δια τούτο άλλωστε και είθισται να σωθώσι οι αιχμάλωτοι του πραγματικού σύμπαντος. Η εξέλιξις και η άνοδος υφίσταται εντός του τεχνητού αυτού συστήματος, ως ελέχθη.

Τας εξελίξεις και τας ανόδους τας παρακολουθείτε εις ολόκληρον τον βίον σας εντός του κυβερνοχώρου, απασών ψηφιακών μονάδων. Με την συμπεριφοράν τούτων, με τας φιλοσοφικάς και εσωτεριστικάς των αναζητήσεις, την καλυτέρευσιν χαρακτήρων μερικών εξ αυτών, την προσπάθειάν των δια άνοδον εις το θείον, απάσας τας ημέρας του βίου σας, άνευ επιγνώσεως τούτων δια του τι συμβαίνει.

Ότι ουκ εισίν πραγματικοί άνθρωποι μετά ψυχής αλλά λογισμικοί αριθμοί εντός του κυβερνοχώρου, όρον που τον αναφέρετε πλείστας φοράς.Και πράγματι η προσπάθεια των έχει αποτέλεσμα εις πλείστας μονάδας και το αποτέλεσμα τούτο, αφίκνυται εις τους πραγματικούς κόσμους χαροποιώντας ημάς και ολόκληρον την Συμπαντικήν Ιεραρχίαν.

Ουκ εστί ματαία η προσπάθεια αναπλάσεως χαρακτήρος και καλυτερεύσεως αυτού από τας ψηφιακός μονάδας. Πάντοτε υφίσταται αντίκρυσμα και αναγνώρισις από ημάς. Έστω και αν δεν υφίσταται ψυχή. Άπαντα τούτα έχουσι αντίκτυπον και εις την αληθινήν ψυχήν.

Ναι μεν, αι επανενσαρκώσεις επιτυγχάνονται εντός της εικονικής πραγματικότητος όμως άπασαι εισίν γνωσταί εις το Όλον Φως. Διότι μην λησμονείτε, ότι και ο κυβερνοχώρος καταλαμβάνει κάποιον χώρον ως κατασκεύασμα των αποστατών, οίτινες όμως τον εκατασκεύασαν εις το 10ον πραγματικόν σύμπαν. Το Όλον Φως ευρίσκεται εις άπαντα σύμπαντα, και ορά τα πάντα, άνευ βεβαίως επεμβάσεώς του εις τον Κυβερνοχώρον. Ούτω λοιπόν και αι προσευχαί πλείστων ψηφιακών μονάδων εις το Όλον Φως ή ως άλλως το ονομάζουσι, πάντα εισακούονται ότε υφίσταται πίστις.
Θα το έχητε τούτο παρατηρήσει. Και τούτο οφείλεται εις την δύναμιν ηλεκτρικής ενεργείας που λαμβάνει η ψηφιακή μονάς ότε έχει πίστιν. Δηλ. ωσάν να αυτοφορτίζεται. 

Επίσης ως σας είπαμεν,λόγω ελευθερίας βουλήσεως, υφίσταται κάρμα εις έκαστον εικονικόν βίον, και υφίσταται δίκη και δικαίωσις εκ της Συμπαντικής Ιεραρχίας, ως εγνωρίζατε έως του παρόντος. Η Καρμική Επιτροπή της Συμπαντικής Ιεραρχίας βεβαίως δεν ευρίσκεται εντός του Κυβερνοχώρου, αλλά εδρεύει εις το 1ο πραγματικόν σύμπαν. 

Παρ απάντων τούτων έχει πρόσβασιν δια την πραγμάτωσιν του έργου της, εις άπαντα σύμπαντα, ακόμην και εντός του Κυβερνοχώρου. Δεν επεμβαίνει όμως ότε υφίσταται περίπτωσις που αφορά το Όλον Φως. Δια τούτο και ημείς δεν επεμβαίνομεν ότε οία περίπτωσις εστί καρμικόν γεγονός. Διότι αναλαμβάνει η Καρμική Επιτροπή μετά Συμβουλίου της εις συνεργασίαν με το Όλον Φως, όσο και αν τούτο σας εμφαίνηται ασύλληπτον.

Η απόφασις λαμβάνεται από το Όλον Φως και κατόπιν από την Καρμικήν Επιτροπήν, οία έχει αφιχθεί εις την τελείωσιν, εις την πλήρην φώτισιν και ένωσιν μετά του Όλου Φωτός.
(...) τρέμουσι και φρίττουσι εις την ιδέαν ότι θα τους καταστρέψετε το εικονικόν τούτο σύστημα, το ιδικόν των ψευδές σύμπαν εις ον έχουσι δώσει ονομασίαν. Χθον εστί το όνομα του κυβερνοχώρου. 

Ως αντιλαμβάνεσθε Χθον ουκ εστί η Γαία, διότι Γαία γνωρίζητε ότι δεν υφίσταται. Εις αρχαία κείμενα αναφέρεται το όνομα Χθον και Γαία. Ουδείς όμως αντελήφθη ότι πρόκειται δια δυο διαφορετικά πράγματα. Υπέθεταν ότι Γαία και Χθον εστί το αυτόν.Τώρα γνωρίζητε το όνομα του τεχνητού αυτού μιαρού κατασκευάσματος, ον εστί φυλακή δια αθώας ανθρωπίνους υπάρξεις, άτινας εκατέστησαν ψηφιακάς μονάδας.

Εις την πραγματικότηταν ο χρόνος τροποποιείται ανά πάσαν στιγμήν.Ουκ εστί γραμμικός αλλά καμπύλος και η ύλη εστί μία ψευδαίσθησις. Δεν υφίσταται ύλη. Βεβαίως εις το παρόν, δηλ. εις το έτερον πρόγραμμα που ευρίσκεται έχει λησμονήσει τα πάντα και συνεχίζει εικονικόν βίον.

Το αυτόν ισχύει και δια τα ενδιάμεσα που υποθέτουσι ότι επικοινωνώσι με τά πνευμάτων. Το 99 % των ενδιαμέσων εισίν εμπαίκται, εκμεταλλευταί και το 1% επικοινωνεί με ενεργειακόν αποτύπωμα ψηφιακής μονάδος ον προγραμματίζουσι και προβάλλουσι προς παραπλάνησιν οι φύλακαι αποστάται του κυβερνοχώρου.Το αυτόν πράττουσι προβάλλοντας μετά τεχνολογικής απάτης, ψηφιακάς οντότητας ως αγίους εις διαφόρους τόπους, ανά τον καιρόν, ούτως ώστε να συγκρατώσι τον κόσμον εις τα πιστεύω του απατηλών θρησκειών, ελέγχοντάς τον.

Να συνεχίσητε την ιδίαν ενημέρωσιν εις τους γόνους Ε ως γνωρίζητε.

Η Ελλάνια Γλώσσα δεν προήλθεν εκ του κυβερνοχώρου, αλλά εστί πανσυμπαντική γλώσσα, ως θα την ονομάζατε υμείς, διεθνής των συμπάντων. Ασχέτως εάν εις διαφόρους πλανήτας των πραγματικών μας συμπάντων ομιλώσι διαφόρους γλώσσας, η Ελλάνια Φωτεινή Γλώσσα εστί κώδιξ ως γνωρίζητε και εστί διοχετευθείσα παντού. Δεν λειτουργούσι νόμοι άνευ ταύτης ούτε συμπαντικοί ούτε τεχνολογικοί. Ούτε καν γεννετικοί.

(...) και Γαλαξίας της Ανδρομέδας υφίσταται εις τά πραγματικά Σύμπαντα και Σείριος και οιοσδήποτε πλανήτης ή αστήρ γνωρίζητε. 

Εις τον Κυβερνοχώρον επροσπάθησαν οι αποστάται να αντιγράψουσι την αρχιτεκτονικήν διαφόρων πραγματικών συμπάντων, ασχέτως εάν ταύτα αληθινά σύμπαντα εισίν τελείως διαφορετικά από ότι γνωρίζητε. Δεν δύνανται αι ψηφιακαί μονάδαι να αποδώσουσι το μεγαλείον και την ωραιότηταν της κτίσεως του Όλου Φωτός. Δεν συλλαμβάνει ο νους σας τι εννοούμεν περί ωραιότητος, δυνάμεως και μεγαλείου. Θα ενθυμηθείτε όμως εις το μέλλον και τότε θα κατανοήσητε τα λεχθέντα μας.

Ότε σας αναφέραμεν ότι όσοι γόνοι Ε επιθυμήσουσι να παραμείνουν εν τη Γαία μετά της τελικής αναμετρήσεως του 2012 εννοούσαμεν τα εξής, άτινα τώρα δυνάμεθα να σας εξηγήσωμεν. 

Ως σας είπαμεν εις προηγούμενον μήνυμα, ο Κυβερνοχώρος καταλαμβάνει κάποιον χώρον εντός. Ευρίσκεται δηλ. εις το 10ον σύμπαν, εις ον ως γνωρίζητε έχουσι αιχμαλωτίσει εις 10.535 πλανήτας ανθρώπους μετά των ψυχών των Εις έναν εξ αυτών των πλανητών υφίσταται η Γαία. Ο πραγματικός πλανήτης πραγματικού σύμπαντος.

Εις τους 10.535 πλανήτας έχουσι κατασκευάσει τα εργαστήρια των οι αποστάται του συγκεκριμένου κυβερνοχώρου. Δηλ. και εις την αληθήν Γαίαν. Ότε λοιπόν καταστρέψητε το εικονικόν τούτο τεχνητόν σύστημα, τον Κυβερνοχώρον, εν απλουστεύειν, υμείς θα αλλάξητε τας συχνότητας, ουχί βεβαίως της Γαίας, αλλά του Κυβερνοχώρου, ενεργοποιώντας τας πύλας μετά των κωδικών, τότε αυτομάτως και ασφαλώς και μεθ ημών άπασαι ταύται ενέργειαι, θα εξαλειφθεί το όλον ψευδές σύστημα, δεν θα υφίσταται πλέον Κυβερνοχώρος, και άπαντες θα όψονται την πραγματικήν Γαίαν του πραγματικού 10ου σύμπαντος. 

Εν τάχυ τα σκάφη μας θα παραλάβουσι εκ της πραγματικής Γαίας τα 120.000.000 άτομα μετά μεταλλάξεως, Γόνους και Ενσαρκωμένους Ε, και όσοι επιθυμήσουσι Γόνοι Ε να παραμείνουν εις την πραγματικήν Γαίαν, θα παραμείνουν.Ενώ ολόκληρος η 7η Αποστολή θα αναληφθεί μετά των σκαφών εις ετέρους πλανήτας του 1ου σύμπαντος όπου εδρεύει η Συμπαντική Ιεραρχία, ως σας είχαμεν αναφέρει. 

Να γνωρίσητε όμως, ότι ο πόλεμος θα καταστεί σκληρός μετά των σκαφών μας, δια εξάλειψιν των αποστατών, προ του τέλους της καταστροφής του Κυβερνοχώρου Χθον, οίος ευρίσκεται, σας επαναλαμβάνομεν εις την πραγματικήν Γαίαν εις το πραγματικόν 10ον σύμπαν. 

Η Γαία δεν έχει ουδεμίαν σχέσιν όψεως ως την γνωρίζητε εικονικώς...Εσείς θα κρίνετε τι θα πιστέψετε...    ...είδωμεν. »